Unitat d'Ictus Aguts i Malalties Cerebrovasculars

Codi servei:

Recerca:

 

Els professionals de la Unitat d'Ictus Aguts i Malalties cerebrovasculars estan acreditats com a grup investigador per:

 

• La Xarxa Temàtica d'Investigació Cooperativa en Salut (RETICS), malalties neurovasculars (INVICTUS). L'entitat finançadora és l'Institut de Salut Carlos III del Govern espanyol

• L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)

Principals línies d'investigació:

- Prevenció primària i identificació de pacients amb patologia ateroscleròtica silent

- Atenció prehospitalària, optimització dels circuits de trasllat i valoració prehospitalària de pacients amb ictus (escala RACE, estudi RACECAT)

- Estudi de biomarcadors per diferenciar el subtipus d'ictus (isquèmic / hemorràgic / mimic)

- Optimització dels circuits per a l'atenció intrahospitalària, selecció per diferents tècniques d'imatge

- Factors clínics, radiològics i electrofisiològics relacionats amb la resposta a tractaments de reperfusió

- Validació d'escales per a la valoració del dolor en pacients amb alteració de la comunicació

- Mecanismes fisiopatològics relacionats amb la incontinència fecal després d'un ictus

- Aplicació i recerca en neuroimatge avançada en patologia vascular cerebral

- Predicció de factors pronòstic en pacients amb patologia vascular cerebral que requereixen cures neurocríticos

 

 

L'activitat investigadora es distribueix en:

 

Registres clínics

• Registre d'Ictus, Codi Ictus propi i del Departament de Salut (registre CICAT)

• Registre de pacients sotmesos a tractaments de reperfusió

• Registre de pacients amb patologia carotídia valorats en sessió multidisciplinària incloent el seguiment de pacients tractats amb stent carotidi / endarteriectomía

• Registre de pacients i familiars que assisteixen a sessions d'educació sanitària

 

Assaigs clínics acadèmics

• PI16 / 02032 Estudi IMAGECAT. Neuroimatge multimodal d'elecció en la selecció de pacients amb ictus agut i resposta favorable al tractament endovascular.

• Assaig Clínic RACECAT (NCT02795962): drip-ship vs mother-ship en pacients amb alta probabilitat de tenir una oclusió intracranial.

 

Assaigs clínics impulsats per la indústria (actius en l'actualitat):

• THALES: Assaig Fase III, aleatoritzat, doble cec, internacional, multicèntric, controlat amb placebo, per avaluar l'eficàcia i seguretat del ticagrelor i AAS, comparat amb AAS en a prevenció d'ictus i mort en pacients amb ictus isquèmic agut o AIT. Promotor AstraZeneca.

• BMT CV010-031: A Global, Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Response-Adaptive Dose-Ranging Study of BMS-986.177, an Oral Factor XIa Inhibitor, for the Prevention of New Ischemic Stroke or New Covert Brain Infarction in Patients Receiving Aspirin and Clopidogrel Following Acute Ischemic Stroke or Transient Ischemic Attack (TIA). Promotor: Bristol_Myers Squibb

 

 

Estudis de recerca acadèmics propis

• Revalidación RACE: Validació i millora de l'escala RACE per a la identificació de pacients amb ictus agut candidats a tractament endovascular mitjançant un sistema de telemedicina prehospitalari (Finançament Institut Salut Carlos III - FIS PI16 / 1849).

• Estudi CRYPTICAS: Estudi de l'ateromatosi intracranial mitjançant RM d'alta resolució en pacients simptomàtics i asimptomàtics. Estudi de la paret arterial en pacients amb ictus d'etiologia criptogénica (Finançament Institut Salut Carlos III - FIS PI13 / 02544).

• Estudi fúries: estudi dels factors radiològics associats a la recanalització fútil després del tractament endovascular en l'ictus agut (Finançament Institut Salut Carlos III - FIS PI14 / 01955).

• Estudi ÀSIA: (The Barcelona-Asymptomatic intracranial Atherosclerosis Study). Fase longitudinal: Estudi de marcadors genètics associats a arteriosclerosi i a la seva progressió a la fase simptomàtica. Avaluació de l'impacte pronòstic de l'aterosclerosi intracranial en l'aparició de deteriorament cognitiu o demència a llarg termini (Finançament Institut Salut Carlos III - FIS PI15 / 00605).

• PROMISE Study: New predictive Biomarkers of functional recovery prior the endovascular treatment of acute ischemic stroke (Finançament Marató TV3)

• FINISH Study: incontinència fecal després de dir l'ictus isquèmic. Entenent a els mecanismes fisiopatològics i noves fronteres en el su Tractament (Finançament Marató TV3)

 

Estudis de recerca acadèmics col·laboratius

• ITACAT: impacti d'Anàlisi de trombus en pacients amb ictus a Catalunya (Finançament Marató TV3)

• Estudi dels mecanismes de la fase aguda de l'ictus que afavoreixen el desarrollo d'epilèpsia. (Finançament Marató TV3)

• CHOICE: Optimització química de la embolectomia cerebral en pacients amb un ictus agut tractat amb trombectomía mecànica (Finançament Marató TV3)

• MINDFIT: Efectes de teràpies combinades d'Exercici, mindfulness i Estimulació cognitiva en la Cognició i la neuroplasticitat en pacients amb ictus isquèmic crònic (Finançament Marató TV3)

• FARMALARM: Aplicació per a "smartphone" que fomenta la modificació saludable de l'estil de vida i monitoritza el Compliment terapèutic en la prevenció secundària de l'ictus en múltiples centres de Catalunya (Finançament Marató TV3)

• PROTEUS: Descobriment i validació de biomarcadors de pneumònia associada a l'ictus (Finançament Institut Carlos III - FIS PI17 / 02130).

• NEUROTOLL: Desenvolupament i validació clínica d'un aptàmer terapèutic per a tractament de l'ictus isquèmic agut (Finançament Institut Carlos III REPTES-COL·LABORACIÓ; coordinació AptaTargets).

 

 

Presentació:

 

La Unitat d'Ictus de Germans Trias és una àrea delimitada de cures semicrítics, dedicada al diagnòstic i tractament dels pacients amb un ictus agut. Hi treballen neuròlegs / es, infermers / es i altres professionals amb una àmplia formació i experiència en l'atenció de pacients amb un ictus agut, on s'apliquen protocols mèdics i d'infermeria estandarditzats les 24 hores del dia. Disposa d'equipaments i recursos humans propis. L'ingrés en una unitat ictus ha demostrat afavorir la supervivència i recuperació dels pacients. Actualment la unitat d'ictus del Germans Trias ha iniciat un procés d'humanització, afavorint l'acompanyament i implicació per part dels familiars, les sessions d'educació sanitària i l'atenció multidisciplinar amb participació de les famílies en les cures del pacient.

La unitat és el Centre Primari d'Ictus de referència per a una població de 800.000 habitants de diversos municipis del Barcelonès Nord i el Maresme. A més, Germans Trias dóna cobertura com Centre Terciari d'Ictus a tota la regió sanitària del Barcelonès Nord i Maresme i a la província de Girona (un total d'aproximadament 1.700.000 habitants), atenent els casos complexos que requereixen una atenció d'alta especialització.

La Unitat d'Ictus de Germans Trias està acreditada per la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) des de l'any 2009 i actualment està en procés d'acreditació com Stroke Center per l'European Stroke Organization (ESO).

 

Les funcions de la Unitat d'Ictus de Germans Trias són:

• Coordinar el circuit prehospitalari (Codi Ictus) i intrahospitalari per al diagnòstic i tractament de l'ictus isquèmic (causat per un coàgul) i de l'hemorràgia cerebral en la seva fase hiperaguda, així com de les seves complicacions posteriors, al Barcelonès Nord i el Maresme, ia les comarques gironines en els casos que necessiten de terciarisme (atenció d'alta complexitat)

• Proporcionar un diagnòstic neurovascular complet no invasiu per ultrasonografia als pacients amb malalties cerebrovasculars. Oferir un diagnòstic urgent als pacients que arriben a Urgències

• Seguir un sistema de treball protocol·litzat en els procediments de diagnòstic i en les indicacions de tractament general i específic de l'ictus. Coordinar la seva activitat amb la intervenció multidisciplinària dels serveis i unitats implicats en l'atenció de l'ictus, incloent la Neuroradiologia i la Neurocirurgia

• Administrar tractament trombolític intravenós o tractament endovascular en tots els pacients que ho requereixin

• Oferir formació i ensinistrament en l'atenció de les malalties cerebrovasculars a residents i neuròlegs, així com a altres professionals implicats en l'atenció dels pacients amb ictus, com infermeres, internistes o rehabilitadors del propi hospital i d'altres centres

• Potenciar la investigació clínica sobre l'ictus agut en els àmbits de la neuroimatge, moleculars, genètics i terapèutics, a la neurorreparación i en la prevenció secundària

 

Tipus Servei: 9

Correu: neurociencies.germanstrias@gencat.cat

Docència:

 

Docència pregraduada: estudiants de medicina (UAB) de la unitat docent HUGTP, estudiants d'infermeria i estudiants de batxillerat (treball de recerca)

Docència postgraduada: 3 residents de neurologia a l'any i rotants externs

Fellow patologia neurovascular: subespecialització en patologia neurovascular per neuròlegs generals nacionals o internacionals

Docència pre-doctoral: Direcció de tesis doctorals

Sessions docents

• Sessió matinal diària de presentació de casos clínics valorats durant la guàrdia

• Sessió setmanal específica de neurologia vascular

• Sessió multidisciplinària de presentació i discussió de pacients amb patologia estenosant de troncs supraaòrtics, candidats a procediments de revascularització electiva

 

Formació contínua

 

• Sessions mensuals itinerants en diferents hospitals de Catalunya desenvolupades pel Grup d'Experts en Malalties Vasculars Cerebrals de la Societat Catalana de Neurologia

• Sessions periòdiques d'actualització en protocols diagnòstics i terapèutics i nous assaigs clínics

• Curs en línia "Ictus, codi ictus i escala RACE" disponible a plataforma virtual UB (Universitat de Barcelona) http://racescale.org/ca/

 

 

Consulteu la Guia docent