Òrgans de representació dels professionals

Òrgans electes

L'hospital disposa de dos òrgans electes que tenen la funció de representar els professionals. Són la Junta de Personal i la Junta Clínica. A més, aquesta última també informa i assessora la direcció i la gerència sobre els temes que incideixen directament en la pràctica professional.

 

Junta de Personal
Hi ha representades les seccions sindicals de Germans Trias. Es reuneix cada mes. Es reuneix amb les direccions cada 2 mesos aproximadament. Es renova cada quatre anys mitjançant eleccions en què poden participar tots els professionals de l'hospital.

Junta Clínica
Està formada per una vintena de representants escollits pels professionals assistencials. Es reuneix quan hi ha temes a tractar. Es renova cada quatre anys mitjançant eleccions en què poden participar tots els professionals assistencials.

 

Altres juntes

A l'Hospital Germans Trias també hi ha dues juntes que no són òrgans electes:

 

Junta facultativa
La conformen tots els caps de servei, caps de secció autònoms i alguns caps d'unitat no assistencials, i es reuneix quan hi ha temes a tractar.

Junta d'Infermeria
Està integrada per tots els supervisors i supervisores d'Infermeria i per dos membres electes presents a la Junta Clínica, i es reuneix unes vuit vegades l'any.