Unitats d'Expertesa

Actualment, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTiP) disposa de 4 acreditacions d’Unitats d’Expertesa.

 

Què són les Unitats d'Expertesa?

Les Unitats d’Expertesa són unitats que disposen d'un alt nivell de coneixement i habilitats en l’abordatge de certes malalties i que estan integrades per un equip multidisciplinari de professionals de la salut. Tenen com a objectiu garantir l'equitat en l'accés i una atenció de qualitat, segura i eficient a les persones amb patologies que, per les seves característiques, requereixen cures d'elevat nivell d'especialització. A més, aquestes malalties, per la seva baixa prevalença, necessiten concentrar els casos a tractar en un nombre limitat de centres especialitzats.

 

Aquestes patologies de baixa prevalença són conegudes com a malalties minoritàries.

 

 

⇒ Més informació sobre les malalties minoritàries

 

Les malalties minoritàries (MM), també anomenades “rares”, constitueixen un grup molt nombrós de condicions clíniques que afecten un nombre limitat de persones en relació amb la població general, amb més de 7.000 malalties identificades.


La Comissió Europea de Salut Pública les defineix com a "malalties que o bé amenacen la vida o bé debiliten crònicament el pacient amb una prevalença tan baixa (<1 de cada 2.000 habitants) que requereixen esforços combinats per al seu tractament."


A la Unió Europea, s'estima que hi ha aproximadament 30 milions de persones afectades per aquestes malalties; a Espanya, la xifra se situa al voltant de 3 milions, mentre que a Catalunya, hi ha prop de 350.000 afectats.

 

 

Coneix quins tipus d'Unitats d'Expertesa hi ha

Unitats d'Expertesa a l'Hospital Germans Trias

 

A continuació, pots trobar les malalties minortàries i les patologies que requereixen una atenció especialitzada, per a les quals l'Hospital Germans Trias està acreditat amb 4 Unitats d'Expertesa: