Fer-se voluntari/a de l'hospital

 

 

Germans Trias compta des de l'any 1996 amb un programa de voluntariat emmarcat en la línia d'humanitzar l'estada hospitalària del pacient i de la seva família.

 

Voluntariat de pacients adults

Ofereix acompanyament a les habitacions per promoure el descans del cuidador. També, ofereix el servei de biblioteca mòbil, mitjançant el qual es presten llibres als pacients.

 

Voluntariat infantil

El voluntariat infantil atén de forma personalitzada els pacients més petits i les seves famílies i procura oferir el suport humà necessari per compaginar el temps d'ingrés amb la cura d'altres fills o amb la feina.

 

Entitats col·laboradores

Tot el voluntariat es duu a terme mitjançant convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre.

 

Més informació

Si tens interès a ser voluntari/a a l'hospital, pots demanar informació a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania: uac.germanstrias@gencat.cat.

També, et recomanem que consultis aquest díptic explicatiu i la Carta del voluntariat en l'àmbit de la salut elaborada per la Generalitat.

 

Drets i deures

En qualsevol cas, cal que tinguis en compte els drets i deures dels voluntaris de l'hospital:

 

Drets del voluntari

1. Obtenir informació de l'entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l'acció voluntària i mitjans per poder exercitar‐la convenientment.

2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l'activitat.

3. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot respecte a la seva condició i creences.

4. Gaudir d'acreditació suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.

5. Participar activament en l'elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.

6. Ser cobert dels riscos derivats de l'activitat que duu a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

7. Rescabalar‐se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l'activitat voluntària.

8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

 

Deures del voluntari

1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l'organització.

2. Realitzar l'activitat a què s'ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.

3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l'entitat.

4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l'entitat.

6. En cas de renúncia, notificar‐la amb antelació o continuar l'activitat fins que puguin adoptar‐se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.