Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord

 

 

El Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord (LCMN) és una organització de professionals sanitaris, de caràcter multidisciplinari, dedicada al diagnòstic, seguiment i maneig de les malalties mitjançant l'ús, com a suport tècnic fonamental, de les proves diagnòstiques del laboratori. El LCMN participa en el diagnòstic, pronòstic, tractament, seguiment i prevenció de les malalties, per mitjà de l'observació, transformació i mesura qualitativa i quantitativa dels elements biològics-moleculars, cel·lulars, tissulars o orgànics, endògens i exògens del cos humà.

La Gerència Territorial de la Metropolitana Nord, amb l’acord de la Direcció de l’Hospital Germans Trias i Pujol i la Direcció d’Atenció Primària, tenint en compte la tendència a l'automatització de les fases preanalítica i analítica i de la millora dels sistemes d'informació, va impulsar l'any 2014 la creació d'un laboratori clínic amb la integració dels laboratoris de la nostra àrea de salut. En el LCMN s’integren les diferents àrees de coneixement de la medicina del laboratori com són la microbiologia, la immunologia, la bioquímica, la genètica i la hematologia. En aquesta última àrea el LCMN comparteix recursos humans i materials amb l’Institut Català d’Oncologia que lidera la Citogenètica i la Biologia Molecular.

La configuració d'un Laboratori Unificat d'aquesta naturalesa requereix integrar els sistemes d'informació, reestructurar el flux de mostres, disposar d’un laboratori central (Core) que tingui el nivell d'automatització adequat i serveixi de referència per a la realització de proves complexes, i sobretot, la implicació de tots els professionals.

L’organització del LCMN, es basa en un model d’organigrama centrat en els processos. Un model que es centra en la excel·lència i la sostenibilitat dels processos diagnòstics que es fan sense renunciar a la dimensió de suport al procés diagnòstic. És una estructura organitzativa i de gestió que dona suport a la pràctica clínica mitjançant l'aproximació sistemàtica prevista en les guies clíniques, processos assistencials integrats, protocols, vies clíniques i altres instruments de gestió clínica.

L'alta capacitació i el grau de coneixement dels professionals, i la utilització de les tècniques més avançades en el camp de l'assistència i de la investigació, permet assegurar una cartera de serveis que inclou les proves i els estudis amb major valor diagnòstic, desenvolupats amb el màxim nivell tècnic i científic, i amb un servei al client que incorpora l'assessorament i l'orientació en la interpretació dels resultats.


El Laboratori Clínic Metropolitana Nord (LCMN) s’integra físicament dins de les instal·lacions de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i dona servei a una població d’a prop d’1.400.000 ciutadans. En aquest laboratori es realitzen fins a 10 milions de proves anuals, es reben 3.800 peticions i 10.000 mostres diàries procedents de més de 100 centres d’extraccions situats en municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Barcelonès Nord i el Maresme. Està certificat per la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, te un sistema de gestió de la qualitat basat en la millora continua.

La visió transversal del LCMN i la coresponsabilitat en la gestió de tots els professionals són elements clau en aquest model, enfront de la clàssica organització de serveis i especialitats mèdiques independents. Els serveis del LCMN es responsabilitzen de desenvolupar al màxim nivell el coneixement de l'especialitat i s'interrelacionen de forma contínua amb l'àrea operativa CORE per assegurar l'obtenció de resultats amb la millor qualitat analítica i científica.
 

 

 

Podeu descarregar-vos la política de qualitat en aquest enllaç.

 

 

Serveis Assistencials


Els serveis que integren el Laboratori Clínic Metropolitana Nord són: