Ordre de preus públics de l'ICS

L'Hospital Germans Trias és gestionat per l'Institut Català de la Salut, empresa pública prestadora de serveis sanitaris de la Generalitat de Catalunya.

Per la seva naturalesa 100% pública, a l'empara de l'article 83 de la Llei general de sanitat, l'ICS ha de reclamar el pagament del preu públic pertinent, en virtut de les normes legals o reglamentàries (Reial decret 1030/2006), sempre que hi hagi un tercer obligat a efectuar aquest pagament.

Així doncs, tingueu en compte que, en cas que per algun motiu no disposeu de cobertura pel sistema sanitari públic, aquest no assumirà el cost de l'assistència rebuda. Per tant, quan es donin aquestes circumstàncies, les despeses derivades de les assistències sanitàries realitzades al nostre centre es facturaran al particular o a la companyia asseguradora o mutualitat obligades al pagament, en cas que existeixin. Igualment, cal que tingueu en compte que l’assistència rebuda al nostre centre serà idèntica en tots els casos, independentment de la seva cobertura.

Podeu trobar-ne més informació en els següents enllaços:

 

També, podeu escriure un correu electrònic a direconomica.germanstrias@gencat.cat.